नेकपाका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै

lrtjg, @% ebf} -/f;;_ M g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ -g]skf_sf cWoIf k'iksdn bfxfn …k|r08Ú a'waf/ b]j3f6df cfkmgf 7"nf a'jf Pj+ u'? :j s'nk|;fb bfxfnnfO{ bfuaQL lbg'x'Fb} . t:jL/ M gf/fo0f clwsf/L

भदौ २५ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष नारायण दाहालका पिता स्वर्गीय कुलप्रसाद दाहाललाई नेकपाको झण्डा ओढाई बुधबार भिमशेननगरमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै भतिजा समेत रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here