राष्ट्रकवि घिमिरे मतदान

/fi6«slj l3ld/] dtbfg /fi6«slj dfwjk|;fb l3ld/] bf];|f] r/0fsf] k|ltlglw;ef / k|b]z;efsf] lgjf{rgdf laxLaf/ sf7df8f}Fsf] n}grf}/l:yt dtbfg s]Gb|df dtbfg ub}{ . tl:a/ M gjLg kf}8]n, /f;;

राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा बिहीबार काठमाडौँको लैनचौरस्थित मतदान केन्द्रमा मतदान गर्दै । तस्बिर नवीन पौडेल,(रासस)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here